Algemene voorwaarden

 

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die door de consument vanaf de bestelwebsites van WESS Horeca Groep BV is geplaatst, te weten:
www.kerstvoorthuisbestellen.nl, www.activiteiten-wesshorecagroep.nl, www.windraak31.nl , order.arrosto.nlwww.lunaetenendrinken.nl.

 

 

Artikel 3 - Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de websites, waaronder die met betrekking tot de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij WESS Horeca Groep en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder onze toestemming de op de websites vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

 

 

Artikel 4 - Herroepingsrecht

 1. In verband met de bederfelijkheid van de te bestellen / reeds bestelde producten is het herroepingsrecht uitgesloten (art. 46d lid 4 sub b Burgerlijk Wetboek) wanneer er besteld is via één van de aangesloten restaurant, tenzij sprake is van een bestelling als genoemd in artikel 4, sub 2 van deze voorwaarden.
 2. Bij de aankoop van producten via kerstvoorthuisbestellen.nl heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 werkdagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na plaatsing & betaling van de bestelling door de consument, behoudens de gevallen benoemd in artikel 5 van deze voorwaarden.
 3. Indien de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht kan dat door een verzoek hiertoe in te dienen bij WESS Horeca Groep via info@kerstvoorthuisbestellen.nl

 

 

Artikel 5 - Uitsluiting herroepingsrecht      

In verband met de bederfelijkheid van de te bestellen / reeds bestelde producten komt het herroepingsrecht voor producten besteld via www.kerstvoorthuisbestellen.nl  te vervallen per 19 december 2023, ongeacht het al dan niet verstrijken van de eerder genoemde termijn van 14 dagen.

 

 

Artikel 6 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden bij herroeping tot 19 december 2023 geen kosten daarvoor in rekening gebracht.

Indien de consument tot  19 december 2023 gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht zal de consument een tegoedbon ter waarde van het betaalde bedrag ontvangen, te besteden bij een van de restaurants van WESS Horeca Groep.

Vanaf 19 december 2023 is het niet meer mogelijk de bestelling te herroepen, in verband met de bederfelijkheid van de te bestellen / bestelde producten.

 

 

Artikel 7 – Wijzigingen

 1. Indien de consument een wijziging wenst door te voeren in een reeds gedane bestelling kan dit enkel telefonisch bij het betreffende restaurant en enkel voor zover de bestelling nog niet in voorbereiding is;
 2. Indien de consument een wijziging wilt doorvoeren in een via kerstvoorthuisbestellen.nl geplaatste bestelling kan dit uiterlijk tot 19 december 2023 door contact op te nemen via info@kerstvoorthuisbestellen.nl .

 

 

Artikel 8 - De aangeboden producten en prijzen

 1. WESS Horeca Groep doet er alles aan om de aangeboden producten en bijbehorende prijzen zo correct mogelijk op haar websites te presenteren. WESS Horeca Groep is echter niet verantwoordelijk voor het terugbetalen van enige prijsverschillen.
 2. Bij het constateren van verschillen in producten en/of prijzen verzoeken wij de consument deze te melden via
 3. info@kerstvoorthuisbestellen.nl of telefonisch via 046-2080010.
 4. De prijzen op de websites zijn inclusief BTW.

 

Artikel 9 - Wijziging algemene voorwaarden

WESS Horeca Groep heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gaan in zodra u een nieuwe bestelling bij ons plaatst. U geeft daarmee aan akkoord te gaan met de gewijzigde voorwaarden.